REGULAMIN

I. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sklep”– sklep wysyłkowy działający pod nr telefonu +48 570 322 324 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@lipower.pl
 2. „Sprzedawca”– właściciel Sklepu i marki LiPower, tj. BatLit Sp. Z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BatLit”, ul. Jana Kazimierza 25/27, 95-070 Ruda Bugaj, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 947-19-888-66, REGON: 366574170; KRS:0000663944;
 3. „Użytkownik”– każdy, kto zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu w momencie akceptacji regulaminu;
 4. „Klient” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie dlatego do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia obsługującego pocztę elektroniczną lub telefonu.
 4. Treści prezentowane, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 5. W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 6. Umowa sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia-oferty na zdefiniowaną liczbę, sprecyzowanych produktów i ustalonej cenie.
 7. Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu poprzez akceptację regulaminu.
 8. Akceptacja Regulaminu następuje momencie złożenia oferty zakupu.
 9. Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta w momencie akceptacji Regulaminu zawarta jest na czas nieokreślony.
 10. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.
 11. Sprzedawca jest uprawniony odmowy sprzedaży oraz wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:
 • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
 • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • stwierdzenia błędu na stronie, który wpływa na niekorzyść Sprzedawcy;

Wypowiedzenie/odmowa może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem.

III. ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika mogą być towary znajdujące się w ofercie na stronie lipower.pl oraz w folderach reklamowych.
 2. Użytkownik może składać zamówienia na towary znajdujące się w ofercie Sklepu za pomocą poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

IV. PŁATNOŚCI I CENA

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta na Stronie:
  • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Santander o numerze: 37 1090 2705 0000 0001 3538 3831;
  • PayPal z siedzibą w Luksemburgu L-2449;
 2. Sprzedawca do zawartej umowy wystawia dokument sprzedaży, który przesyłany jest do Klienta wraz z towarem lub mailowo na wskazany adres.
 3. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura bez VAT wystawiona na osobę prywatną bądź na firmę.
 4. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.
 5. Koszt przesyłki jest uzależniony od aktualnego cennika przedstawianego klientowi w ofercie sprzedaży.
 6. Klient ma prawo wyboru formy dostawy z listy zaproponowanej przez Sklep.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze dla towarów magazynowanych oraz 15 dni roboczych dla towarów niemagazynowanych. Czas realizacji jest naliczany od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia oraz dotyczy tylko dni roboczych.
 3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w rozdziale VII.
 4. Dostawa zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany w składanym przez Użytkownika zamówieniu i nie jest wliczana w czas realizacji.

VI. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Pakiety akumulatorowe objęte są gwarancją 12 miesięcy, chyba że w opisie towaru jest napisane inaczej.
 2. Karta gwarancyjna jest dołączona do każdego produktu i powinna być szczegółowo wypełniona przed złożeniem reklamacji.
 3. Reklamacje bez przedstawienia dowodu zakupu tj. faktury VAT lub paragonu nie będą uwzględniane.
 4. Mając na względzie pozytywną współpracę z Klientami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy także o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji np. w formie mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z kartą gwarancyjną na nasz adres wysyłkowy. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sklep zwróci Klientowi koszty poniesione w związku z wysyłką wadliwego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), oraz poniesie pozostałe koszty wysyłkowe związane z naprawą bądź wymianą produktów.
 6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 7. Gwarancji nie podlegają pakiety kupione w Sklepie, które mają uszkodzoną ochronną warstwę zewnętrzną gdyż wskazuje to na użytkowanie niezgodne z instrukcją. Wyjątkiem jest zniszczenie wynikające z wady akumulatora.
 8. Gwarancji nie podlegają pakiety akumulatoroów Li-ion oraz LifePO4 kupione w naszym Sklepie bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS. W takim przypadku klient zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych z tytułu zakupu akumulatora bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS oraz jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw wynikających z ich niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 3. Prawo do odstąpienia umowy dotyczy jedynie produktów nieużywanych, w oryginalnych opakowaniach, z pełną otrzymaną dokumentacją oraz dowodem zakupu.
 4. W przypadku odstąpienia umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, poza kosztami dostarczenia produktów (chyba że produkty nie zostały jeszcze wysłane), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrot.
 5. Klient proszony jest o odesłanie lub przekazanie zakupionego towaru wraz z dowodem zakupu na adres LiPower Jana Kazimierza 25/27, 95-070 Ruda Bugaj, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Polityka prywatności

Wszelkie informacje dostępne są w zakładce Polityka Prywatności

IX. ZASTERZEŻENIA PRAWNE

Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w każdej chwili obowiązuje od dnia jego opublikowania.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.

Regulamin