Akumulator Li-Ion 14V do odkurzacza 4s1p złącze 01

129,00 

AKUMULATOR LI-ION 14V

DO ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO

Opis

PARAMETRY:

Napięcie znamionowe: 14.4V
Napięcie ładowania: 16.8V
Zakres pracy: 12V-16.8V
Maksymalny prąd rozładowania: 6A
Maksymalny prąd ładowania: 2A
Moc: 86W
Zakres temperatur roboczych: -10°C – 50°C
Temperatura przechowywania: 0°C – 25°C
Złącze: 01
Wymiary: 36mm x 36mm x 70mm
Dł. wyprowadzenia 70mm
Waga: 300g

KOMPATYBILNE MODELE ROBOTÓW / ODKURZACZY:

MyVacBot SN500
Panasonic MC-WRC53
Xiaomi Mijia G2
Rowenta / Tefal Explorer 20 RR682, 20 RR6825, 20 RG6825, 20 RR687, 20 RG687, 20 RR6871, 20 RG6871, 20 RR6875, 20 RG6875, 20 RR688, 20 RR687, 40 RR724, 40 RR7245, 40 RR725, 40 RR7255, 40 RR726, 40 RG726, 40 RR7267, 40 RG7267, 40 RR727, 40 RG727, 40 RG7275, 50 RR7325, 50 RR7335, 50 RR7347, 50 RR7355, 50 RG7365, 50 RR7375, 50 RG7375, 50 RR7387, 50 RG7387, 60 RR742, 60 RR7427, 60 RR744, 60 RG744, 60 RR7447, 60 RG7447, 60 RR745, 60 RG745, 60 RR7453, 60 RR7455, 60 RG7455
Smart Force Essential RR6827, RR692, RR6925, RR6926, RR6927, RR693, RR6933, RR694, RR6943, RR697, RR6971, RG6971, RR6976

Akumulator zamiennik do robota sprzątającego 14V 2.9Ah 01 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Akumulator zamiennik do robota sprzątającego 14V 2.9Ah 01 nie do użytku przez dzieci, osoby z ograniczoną fizyczną, psychiczną. lub umysłową zdolnością sensoryczną oraz osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Chyba że zostały odpowiednio poinstruowane lub są pod nadzorem osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Baterię do robota sprzątającego przechowywać, transportować i instalować w warunkach nie narażających na upuszczenie, upadek, uderzenie w innych przedmiot lub przez inny przedmiot pod groźbą rozszczelnienia, pożaru lub wybuchu baterii.

Zabezpieczyć akumulator do odkurzacza materiałami amortyzującymi chroniącymi przed wibracjami.

Akumulator zamiennik do robota sprzątającego 14V 2.9Ah 01 przechowywać, transportować i instalować w suchym miejscu z dala od substancji o właściwościach rozpuszczających (np. alkohol, rozpuszczalnik, oleje, substancje antykorozyjne) oraz chemikaliów mogących naruszyć strukturę zewnętrzną (np. detergenty).

Nie przechowywać, nie transportować i nie instalować akumulatora do odkurzacza:

– w miejscach dostępnych dla dzieci.
– blisko przedmiotów ostrych, spiczastych, które naraziłyby pakiet na rozcięcie, nakłucie pakietu. Bateria do robota sprzątającego w ten sposób uszkodzona może się zapalić lub wybuchnąć.
– w miejscach dostępnych dla zwierząt. Uszkodzone przez nie elementy izolacyjne narażają użytkownika na porażenie prądem.
– blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece oraz w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia. Nie wystawiać pakietu do odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie nagrzewać baterii do robota sprzątającego ani nie wrzucać do ognia. Przegrzanie baterii do odkurzacza grozi rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii do robota sprzątającego.
– w miejscach wilgotnych lub narażonych na zalanie wodą (również deszcz i śnieg), gdyż zalanie może doprowadzić do porażenia prądem użytkownika oraz pożaru lub wybuchu baterii do odkurzacza.

Nie korzystać, nie przechowywać i nie transportować baterii do robota sprzątającego w warunkach, w których temperatura otoczenia jest niższa bądź wyższa od wskazanej bezpiecznej temperatury:
– rozładownie: -10°C – 50°C
– ładowanie: 15°C – 40°C
– przechowywanie: 0°C – 25°C

Akumulator do odkurzacza przechowywany w temperaturze powyżej 70°C może się, rozszczelnić, zapalić się lub wybuchnąć.

Nie używać akumulatora do robota sprzątającego, gdy widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, deformacje, wycieki, zmiany w kolorze, rdza bądź inne niepokojące zmiany. Grozi to przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem i wybuchem baterii do odkurzacza. W przypadku zaobserwowania którychkolwiek ze zmian należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Akumulator do robota sprzątającego można ładować jedynie ładowarką dedykowaną akumulatorom li-Ion. Jej napięcie i natężenie prądu nie powinny być wyższe niż wskazane w danych technicznych akumulatora do odkurzacza. Użycie nieodpowiedniej ładowarki grozi przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii do robota sprzątającego. W przypadku wystąpienia błędu ładowania, rozładowania lub innych anomalii związanych z pracą akumulatora do odkurzacza należy zaprzestać jego używania i skontaktować się za sprzedawcą.

Nie łączyć ze sobą głównych terminali + i – za pomocą metalowych przedmiotów (nie zwierać).

Akumulatora do odkurzacza nie wolno przechowywać, transportować czy instalować w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie terminali., a w konsekwencji przegrzanie, rozszczelnienie, pożar lub wybuch baterii do robota sprzątającego.

Nie używać akumulatora do odkurzacza w urządzeniach o parametrach jemu nieodpowiadających (wyższych).

Akumulator zamiennik do robota sprzątającego 14V 2.9Ah 01 nie wolno rozcinać lub nakłuwać. Nie należy otwierać obudowy akumulatora do odkurzacza, zdejmować jego warstw izolacyjnych, rozbierać na części ani w żaden sposób go modyfikować.

Nie należy łączyć ze sobą dwóch lub więcej akumulatorów do odkurzacza.

Akumulatora do robota sprzątającego nie należy przenosić trzymając za okablowanie.

W razie pożaru gasić gaśnicą proszkową.

W przypadku:

– dostania się do oczu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora do robota sprzątającego należy bezzwłocznie przemyć oczy czystą bieżącą wodą unikając tarcia oraz udać się do lekarza. W przeciwnym razie substancje te mogą spowodować uszkodzenie gałek ocznych lub całkowitą utratę wzroku.
– kontaktu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora do odkurzacza ze skórą należy zdjąć zabrudzone ubrania oraz dokładnie przemyć miejsca te pod bieżącą wodą (co najmniej 15 minut), gdyż kontakt z tymi substancjami grozi podrażnieniem, uszkodzeniem lub poparzeniem skóry. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
– przypadku połknięcia substancji wydobywających się z akumulatora zamiennika do robota sprzątającego należy pić dużo mleka lub wody oraz skonsultować się z lekarzem.
– wydobywania się gazów z akumulatora do odkurzacza, aby uniknąć wdychania. Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie lub je opuścić, gdyż substancje te są silnie drażniące. W przypadku znacznej inhalacji skontaktować się z lekarzem. Instalacja powinna zawsze przebiegać zgodnie z niniejszą instrukcją.

TRANSPORT

W celu zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego transportu należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Wyjąć akumulatora zamiennik do robota sprzątającego z urządzenia.
– Zapakować akumulator do odkurzacza w sposób zapewniający izolację elektryczną, np. poprzez zaklejenie    terminali/złącz taśmą izolacyjną. Jest to konieczne również przy właściwej utylizacji zużytych akumulatorów do robotów sprzątających.
– Zabezpieczyć pakiet do odkurzacza poprzez zapakowanie owinięcie/obłożenie materiałami amortyzującymi i    zamknięcie w pudełku.
– Stosować się do właściwych przepisów krajowych oraz firm spedycyjnych. W razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą ds. transportu towarów niebezpiecznych.

Akumulator zamiennik do robota sprzątającego 14V 2.9Ah 01 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Aby odpowiednio przygotować się do korzystania z akumulatora do robota sprzątającego należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Sprawdzić wizualnie czy pakiet do odkurzacza nie jest w żaden sposób uszkodzony.
– W razie niepewności w jakiejkolwiek kwestii skontaktować się ze sprzedawcą.
– Przed pierwszym użyciem akumulatora do robota sprzątającego naładować go do pełna używając ładowarki dołączonej do odkurzacza.

INSTALACJA I OBSŁUGA

W celu prawidłowej i bezpiecznej instalacji i obsługi należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Zapewnić dobrą wentylację i przepływ powietrza w miejscu instalacji. Nie instalować w miejscu zagrożonym wybuchem lub pożarem np. w pobliżu substancji łatwopalnych oraz z dala od źródeł ciepła.
– Sprawdzić kompatybilność złącz urządzenia i akumulatora do robota sprzątającego oraz polaryzację.
– Jeśli to możliwe wyjąć akumulator do odkurzacza z urządzenia na czas, gdy nie jest on użytkowany.
– Poddać akumulator do robota sprzątającego przeglądowi technicznemu co najmniej raz w roku.

Akumulator zamiennik do robota sprzątającego 14V 2.9Ah 01PRZECHOWYWANIE:

W celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania akumulatora do odkurzacza należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Akumulator do robota sprzątającego przechowywać w suchym, zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej.
– Baterię do odkurzacza trzymać z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować przypadkowe zwarcie.
– Naładować do napięcia nominalnego i doładowywać co 6 miesięcy.
– Przed ponownym użyciem naładować do pełna.

ŁADOWANIE, ROZŁADOWYWANIE, WYDAJNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

Akumulator zamiennik do robota sprzątającego 14V 2.9Ah 01 jest produktem, którego pojemność wraz z upływem czasu i w miarę korzystania się zmniejsza. Prawidłowe korzystanie i odpowiednia pielęgnacja mogą wydłużyć jego żywotność.
Baterię do robota sprzątającego zawsze należy ładować ładowarką dedykowaną pakietom Li-Ion o odpowiednich parametrach. Odłączyć od źródła zasilania, gdy się w pełni naładuje.
Nie rozładowywać prądem większym niż wskazanym w specyfikacji. Aby przedłużyć żywotność baterii do robota sprzątającego zapotrzebowanie prądowe powinno być dwukrotnie mniejsze niż wydajność prądowa akumulatora do odkurzacza.
Unikanie pełnego rozładowania oraz częste doładowywanie sprzyjają wydłużeniu żywotności akumulatora do robota sprzątającego. Jednak po dłuższym okresie przechowywania akumulator do odkurzacza należy kilkukrotnie rozładować i naładować w celu zwiększenia wydajności.
Ładowanie i rozładowywanie mogą odbywać się w granicach temperatur wskazanych w ogólnych zasadach bezpieczeństwa. Wydajność akumulatora do robota sprzątającego będzie najwyższa w temperaturze optymalnej (ok. 20°C).

Akumulator zamiennik do robota sprzątającego 14V 2.9Ah 01 UTYLIZACJA

Akumulatory Li-Ion do odkurzacza są cennym materiałem poddawanym recyklingowi. Nie wolno wyrzucać ich do pojemnika na zwykłe odpady domowe ani spalać. Zużyte baterie do robota sprzątającego należy zapakować w sposób zapewniający izolację elektryczną i zostawić je w miejscach oznaczonych selektywną zbiórką baterii lub odesłać do producenta. Wszystkie akumulatory LiPower zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazanymi prawnie standardami.