Akumulator Li-Ion 24V do roweru i samochodu dla dzieci

573,00 720,00 

AKUMULATOR LI-ION 24V

DO ROWERU I SAMOCHODU DLA DZIECI

Opis

PARAMETRY:

Napięcie znamionowe: 25.2V
Napięcie ładowania: 29.4V
Zakres pracy: 9V-29.4V
Maksymalny prąd rozładowania: 20A
Maksymalny prąd ładowania: 5A
Moc: 504W
Zakres temperatur roboczych: -10°C – 50°C
Temperatura przechowywania: 0°C – 25°C
Wyprowadzenie główne: KPIM63 wbudowane
Wyprowadzenie dodatkowe: DC 12V 2.1mm x 5.5mm wbudowane
Wymiary (mm): 64mm x 152mm x 94mm
Waga: 750g

OPIS:

Uniwersalny akumulator stworzony do zasilania np. rowerów elektrycznych, dziecięcych pojazdów akumulatorowych (autek) i wielu innych.

 

Akumulator LiPower to:

  • większa wydajność i większa żywotność
  • szybsze ładowanie mniejsze wymiary
  • większa pojemność
  • łatwiejsza obsługa niższa waga

I CÓŻ CHCIEĆ WIĘCEJ?

AKUMULATOR DO ROWERU I AUTA DLA DZIECI – OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Akumulator Li-Ion 24V do roweru i samochodu dla dzieci nie do użytku przez dzieci, osoby z ograniczoną fizyczną, psychiczną lub umysłową zdolnością sensoryczną oraz osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Chyba że zostały odpowiednio poinstruowane lub są pod nadzorem osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Baterię do roweru i samochodu dla dzieci przechowywać, transportować i instalować w warunkach nie narażających na upuszczenie, upadek, uderzenie w innych przedmiot lub przez inny przedmiot pod groźbą rozszczelnienia, pożaru lub wybuchu baterii.

Zabezpieczyć akumulator do pojazdu akumulatorowego materiałami amortyzującymi chroniącymi przed wibracjami.

Akumulator do roweru i samochodu dla dzieci przechowywać, transportować i instalować w suchym miejscu z dala od substancji o właściwościach rozpuszczających (np. alkohol, rozpuszczalnik, oleje, substancje antykorozyjne) oraz chemikaliów mogących naruszyć strukturę zewnętrzną (np. detergenty).

Nie przechowywać, nie transportować i nie instalować akumulatora:

– w miejscach dostępnych dla dzieci.
– blisko przedmiotów ostrych, spiczastych, które naraziłyby pakiet na rozcięcie, nakłucie pakietu. Bateria do roweru i auta dla dzieci w ten sposób uszkodzona może się zapalić lub wybuchnąć.
– w miejscach dostępnych dla zwierząt. Uszkodzone przez nie elementy izolacyjne narażają użytkownika na porażenie prądem.
– blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece oraz w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia. Nie wystawiać pakietu do pojazdu akumulatorowego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie nagrzewać baterii do roweru i samochodu dla dzieci ani nie wrzucać do ognia. Przegrzanie baterii grozi rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii.
– w miejscach wilgotnych lub narażonych na zalanie wodą (również deszcz i śnieg), gdyż zalanie może doprowadzić do porażenia prądem użytkownika oraz pożaru lub wybuchu baterii do pojazdu akumulatorowego.

Nie korzystać, nie przechowywać i nie transportować baterii do roweru i auta dla dzieci w warunkach, w których temperatura otoczenia jest niższa bądź wyższa od wskazanej bezpiecznej temperatury:
– rozładownie: -10°C – 50°C
– ładowanie: 15°C – 40°C
– przechowywanie: 0°C – 25°C

Akumulator do pojazdu akumulatorowego przechowywany w temperaturze powyżej 70°C może się, rozszczelnić, zapalić się lub wybuchnąć.

Nie używać akumulatora do roweru i samochodu dla dzieci, gdy widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, deformacje, wycieki, zmiany w kolorze, rdza bądź inne niepokojące zmiany. Grozi to przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem i wybuchem baterii do pojazdu akumulatorowego. W przypadku zaobserwowania którychkolwiek ze zmian należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Akumulator do roweru i auta dla dzieci można ładować jedynie ładowarką dedykowaną akumulatorom li-Ion o napięciu i natężeniu prądu nie wyższym niż wskazany w danych technicznych akumulatora do pojazdu akumulatorowego. Użycie nieodpowiedniej ładowarki grozi przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii do do roweru i auta dla dzieci. W przypadku wystąpienia błędu ładowania, rozładowania lub innych anomalii związanych z pracą akumulatora do roweru i auta dla dzieci należy zaprzestać jego używania i skontaktować się za sprzedawcą.

Nie łączyć ze sobą głównych terminali + i – za pomocą metalowych przedmiotów (nie zwierać).

Akumulatora do pojazdu akumulatorowego nie wolno przechowywać, transportować czy instalować w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie terminali, a w konsekwencji przegrzanie, rozszczelnienie, pożar lub wybuch baterii do roweru i samochodu dla dzieci.

Nie używać akumulatora do pojazdu akumulatorowego w urządzeniach o parametrach jemu nieodpowiadających (wyższych).

Akumulatora zamiennika do roweru i auta dla dzieci nie wolno rozcinać lub nakłuwać. Nie należy otwierać obudowy akumulatora do pojazdu akumulatorowego, zdejmować jego warstw izolacyjnych, rozbierać na części ani w żaden sposób go modyfikować.

Nie należy łączyć ze sobą dwóch lub więcej akumulatorów do pojazdu akumulatorowego.

Akumulatora do roweru i samochodu dla dzieci nie należy przenosić trzymając za okablowanie.

W razie pożaru gasić gaśnicą proszkową.

W przypadku:

– dostania się do oczu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora należy bezzwłocznie przemyć oczy czystą bieżącą wodą unikając tarcia oraz udać się do lekarza. W przeciwnym razie substancje te mogą spowodować uszkodzenie gałek ocznych lub całkowitą utratę wzroku.
– kontaktu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora ze skórą należy zdjąć zabrudzone ubrania oraz dokładnie przemyć miejsca te pod bieżącą wodą (co najmniej 15 minut). Kontakt z tymi substancjami grozi podrażnieniem, uszkodzeniem lub poparzeniem skóry. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
– przypadku połknięcia substancji wydobywających się z akumulatora zamiennika do roweru i samochodu dla dzieci należy pić dużo mleka lub wody oraz skonsultować się z lekarzem.
– wydobywania się gazów z akumulatora do pojazdu akumulatorowego, aby uniknąć wdychania. Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie lub je opuścić, gdyż substancje te są silnie drażniące. W przypadku znacznej inhalacji skontaktować się z lekarzem. Instalacja powinna zawsze przebiegać zgodnie z niniejszą instrukcją.

TRANSPORT

W celu zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego transportu należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Wyjąć akumulatora zamiennik do roweru i auta dla dzieci z urządzenia.
– Zapakować akumulator do pojazdu akumulatorowego w sposób zapewniający izolację elektryczną, np. poprzez zaklejenie    terminali/złącz taśmą izolacyjną. Jest to konieczne również przy właściwej utylizacji zużytych akumulatorów do roweru i samochodu dla dzieci.
– Zabezpieczyć pakiet do pojazdu akumulatorowego poprzez zapakowanie owinięcie/obłożenie materiałami amortyzującymi i    zamknięcie w pudełku.
– Stosować się do właściwych przepisów krajowych oraz firm spedycyjnych. W razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą ds. transportu towarów niebezpiecznych.

Akumulator li-ion 24V do roweru i samochodu dla dzieci – PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Aby odpowiednio przygotować się do korzystania z akumulatora do roweru i samochodu dla dzieci należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Sprawdzić wizualnie czy pakiet do pojazdu akumulatorowego nie jest w żaden sposób uszkodzony.
– W razie niepewności w jakiejkolwiek kwestii skontaktować się ze sprzedawcą.
– Przed pierwszym użyciem akumulatora do roweru i auta dla dzieci naładować go do pełna używając ładowarki dołączonej do pojazdu akumulatorowego.

INSTALACJA I OBSŁUGA

W celu prawidłowej i bezpiecznej instalacji i obsługi należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Zapewnić dobrą wentylację i przepływ powietrza w miejscu instalacji. Nie instalować w miejscu zagrożonym wybuchem lub pożarem np. w pobliżu substancji łatwopalnych oraz z dala od źródeł ciepła.
– Sprawdzić kompatybilność złącz urządzenia i akumulatora do roweru i samochodu dla dzieci oraz polaryzację
– Jeśli to możliwe wyjąć akumulator do pojazdu akumulatorowego z urządzenia na czas, gdy nie jest on użytkowany.
– Poddać akumulator do roweru i auta dla dzieci przeglądowi technicznemu co najmniej raz w roku.

Akumulator li-ion 24V do roweru i samochodu dla dzieci – PRZECHOWYWANIE:

W celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania akumulatora do pojazdu akumulatorowego należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Akumulator do roweru i auta dla dzieci przechowywać w suchym, zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej.
– Baterię do pojazdu akumulatorowego trzymać z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować przypadkowe zwarcie.
– Naładować do napięcia nominalnego i doładowywać co 6 miesięcy.
– Przed ponownym użyciem naładować do pełna.

ŁADOWANIE, ROZŁADOWYWANIE, WYDAJNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

Akumulator Li-Ion do pojazdu akumulatorowego jest produktem, którego pojemność wraz z upływem czasu i w miarę korzystania się zmniejsza. Prawidłowe korzystanie i odpowiednia pielęgnacja mogą wydłużyć jego żywotność.
Bateria do roweru i samochodu dla dzieci zawsze należy ładować ładowarką dedykowaną pakietom Li-Ion o odpowiednich parametrach. Odłączyć od źródła zasilania, gdy się w pełni naładuje.
Nie rozładowywać prądem większym niż wskazanym w specyfikacji. Aby przedłużyć żywotność baterii do roweru i auta dla dzieci zapotrzebowanie prądowe powinno być dwukrotnie mniejsze niż wydajność prądowa akumulatora.
Unikanie pełnego rozładowania oraz częste doładowywanie sprzyjają wydłużeniu żywotności akumulatora do roweru i samochodu dla dzieci. Jednak po dłuższym okresie przechowywania akumulator do pojazdu akumulatorowego należy kilkukrotnie rozładować i naładować w celu zwiększenia wydajności.
Ładowanie i rozładowywanie mogą odbywać się w granicach temperatur wskazanych w ogólnych zasadach bezpieczeństwa. Wydajność akumulatora do roweru i auta dla dzieci będzie najwyższa w temperaturze optymalnej (ok. 20°C).

Akumulator li-ion 24V do roweru i samochodu dla dzieci – UTYLIZACJA

Akumulatory Li-Ion do pojazdu akumulatorowego są cennym materiałem poddawanym recyklingowi. Nie wolno wyrzucać ich do pojemnika na zwykłe odpady domowe ani spalać. Zużyte baterie do roweru i auta dla dzieci należy zapakować w sposób zapewniający izolację elektryczną i zostawić je w miejscach oznaczonych selektywną zbiórką baterii lub odesłać do producenta. Wszystkie akumulatory LiPower zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazanymi prawnie standardami.

Informacje dodatkowe

Pojemność

10.5Ah

Ładowarka

2A, 5A, brak