Akumulator Li-Ion 8V uniwersalny

85,00 145,00 

AKUMULATOR LI-ION 8V

UNIWERSALNY

Opis

PARAMETRY:

Napięcie znamionowe: 7.2V
Napięcie ładowania: 8.4V
Zakres pracy: 6V-8.4V
Maksymalny prąd rozładowania: 20A
Maksymalny prąd ładowania: 2A
Moc: 32.7W
Zakres temperatur roboczych: -10°C – 50°C
Temperatura przechowywania: 0°C – 25°C
Wyprowadzenie: Zaizolowany przewód czerwony i czarny
Wymiary (mm):

41mm x 43mm x 68mm (4400mAh)

43mm x 69mm x 68mm (10500mAh)

Waga: 30g

OPIS:

Uniwersalny akumulator dzięki użytej technologii litowo-jonowej akumulator przewyższa zaletami standardowe akumulatory żelowe 8V, dlatego jest dla nich lepszym zamiennikiem.

 

Akumulator LiPower to:

  • większa wydajność i większa żywotność
  • szybsze ładowanie mniejsze wymiary
  • większa pojemność
  • łatwiejsza obsługa niższa waga

I CÓŻ CHCIEĆ WIĘCEJ?

AKUMULATOR LI-ION 8V – OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Uniwersalny Akumulator Li-ion 8V nie do użytku przez dzieci, osoby z ograniczoną fizyczną, psychiczną lub umysłową zdolnością sensoryczną oraz osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Chyba że zostały odpowiednio poinstruowane lub są pod nadzorem osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Baterię przechowywać, transportować i instalować w warunkach nie narażających na upuszczenie, upadek, uderzenie w innych przedmiot lub przez inny przedmiot pod groźbą rozszczelnienia, pożaru lub wybuchu baterii.

Zabezpieczyć Akumulator Li-ion 8V materiałami amortyzującymi chroniącymi przed wibracjami.

Akumulator Li-ion 8V przechowywać, transportować i instalować w suchym miejscu z dala od substancji o właściwościach rozpuszczających (np. alkohol, rozpuszczalnik, oleje, substancje antykorozyjne) oraz chemikaliów mogących naruszyć strukturę zewnętrzną (np. detergenty).

Nie przechowywać, nie transportować i nie instalować akumulatora:

– w miejscach dostępnych dla dzieci.
– blisko przedmiotów ostrych, spiczastych, które naraziłyby pakiet na rozcięcie, nakłucie pakietu. Akumulator Li-ion 8V w ten sposób uszkodzony może się zapalić lub wybuchnąć.
– w miejscach dostępnych dla zwierząt. Uszkodzone przez nie elementy izolacyjne narażają użytkownika na porażenie prądem.
– blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece oraz w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia. Nie wystawiać Akumulatora Li-ion 8V na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie nagrzewać baterii do roweru i samochodu dla dzieci ani nie wrzucać do ognia. Przegrzanie Akumulatora Li-ion 8V rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii.
– w miejscach wilgotnych lub narażonych na zalanie wodą (również deszcz i śnieg), gdyż zalanie może doprowadzić do porażenia prądem użytkownika oraz pożaru lub wybuchu Akumulatora Li-ion 8V.

Nie korzystać, nie przechowywać i nie transportować baterii w warunkach, w których temperatura otoczenia jest niższa bądź wyższa od wskazanej bezpiecznej temperatury:
– rozładownie: -10°C – 50°C
– ładowanie: 15°C – 40°C
– przechowywanie: 0°C – 25°C

Akumulator Li-ion 8V przechowywany w temperaturze powyżej 70°C może się, rozszczelnić, zapalić się lub wybuchnąć.

Nie używać pakietu, gdy widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, deformacje, wycieki, zmiany w kolorze, rdza bądź inne niepokojące zmiany, gdyż grozi to przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem i wybuchem baterii do pojazdu akumulatorowego. W przypadku zaobserwowania którychkolwiek ze zmian należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Akumulator Li-ion 8V można ładować jedynie ładowarką dedykowaną akumulatorom li-Ion o napięciu i natężeniu prądu nie wyższym niż wskazany w danych technicznych baterii. Użycie nieodpowiedniej ładowarki grozi przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem. W przypadku wystąpienia błędu ładowania, rozładowania lub innych anomalii związanych z pracą Akumulatora Li-ion 8V należy zaprzestać jego używania i skontaktować się za sprzedawcą.

Nie łączyć ze sobą głównych terminali + i – za pomocą metalowych przedmiotów (nie zwierać).

Akumulatora Li-ion 8V nie wolno przechowywać, transportować czy instalować w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie terminali, a w konsekwencji przegrzanie, rozszczelnienie, pożar lub wybuch.

Nie używać Akumulatora Li-ion 8V w urządzeniach o parametrach jemu nieodpowiadających (wyższych).

Akumulatora Li-ion 8V nie wolno rozcinać lub nakłuwać. Nie należy otwierać obudowy pakietu, zdejmować jego warstw izolacyjnych, rozbierać na części ani w żaden sposób go modyfikować.

Nie należy łączyć ze sobą dwóch lub więcej Akumulatorów Li-ion 8V.

Pakietu nie należy przenosić trzymając za okablowanie.

W razie pożaru gasić gaśnicą proszkową.

W przypadku:

– dostania się do oczu jakichkolwiek substancji wydobywających się z Akumulatora Li-ion 8V należy bezzwłocznie przemyć oczy czystą bieżącą wodą unikając tarcia oraz udać się do lekarza. W przeciwnym razie substancje te mogą spowodować uszkodzenie gałek ocznych lub całkowitą utratę wzroku.
– kontaktu jakichkolwiek substancji wydobywających się z baterii ze skórą należy zdjąć zabrudzone ubrania oraz dokładnie przemyć miejsca te pod bieżącą wodą (co najmniej 15 minut), gdyż kontakt z tymi substancjami grozi podrażnieniem, uszkodzeniem lub poparzeniem skóry. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
– przypadku połknięcia substancji wydobywających się z Akumulatora Li-ion 8V należy pić dużo mleka lub wody oraz skonsultować się z lekarzem.
– wydobywania się gazów z pakietu, aby uniknąć wdychania. Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie lub je opuścić, gdyż substancje te są silnie drażniące. W przypadku znacznej inhalacji skontaktować się z lekarzem. Instalacja powinna zawsze przebiegać zgodnie z niniejszą instrukcją.

TRANSPORT

W celu zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego transportu należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Wyjąć Akumulatora Li-ion 8V z urządzenia.
– Zapakować baterię w sposób zapewniający izolację elektryczną, np. poprzez zaklejenie    terminali/złącz taśmą izolacyjną. Jest to konieczne również przy właściwej utylizacji zużytych Akumulatorów Li-ion 8V.
– Zabezpieczyć pakiet poprzez zapakowanie owinięcie/obłożenie materiałami amortyzującymi i zamknięcie w pudełku.
– Stosować się do właściwych przepisów krajowych oraz firm spedycyjnych. W razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą ds. transportu towarów niebezpiecznych.

Uniwersalny Akumulator Li-ion 8V – PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Aby odpowiednio przygotować się do korzystania z Akumulatora Li-ion 8V należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Sprawdzić wizualnie czy Akumulator Li-ion 8V nie jest w żaden sposób uszkodzony.
– W razie niepewności w jakiejkolwiek kwestii skontaktować się ze sprzedawcą.
– Przed pierwszym użyciem baterii naładować go do pełna używając dołączonej ładowarki (opcja).

INSTALACJA I OBSŁUGA

W celu prawidłowej i bezpiecznej instalacji i obsługi należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Zapewnić dobrą wentylację i przepływ powietrza w miejscu instalacji. Nie instalować w miejscu zagrożonym wybuchem lub pożarem np. w pobliżu substancji łatwopalnych oraz z dala od źródeł ciepła.
– Sprawdzić kompatybilność złącz urządzenia i Akumulatora Li-ion 8V oraz polaryzację
– Jeśli to możliwe wyjąć baterię z urządzenia na czas, gdy nie jest on użytkowany.
– Poddać pakiet przeglądowi technicznemu co najmniej raz w roku.

Uniwersalny Akumulator Li-ion 8V – PRZECHOWYWANIE:

W celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania akumulatora do pojazdu akumulatorowego należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Akumulator do roweru i auta dla dzieci przechowywać w suchym, zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej.
– Baterię do pojazdu akumulatorowego trzymać z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować przypadkowe zwarcie.
– Naładować do napięcia nominalnego i doładowywać co 6 miesięcy.
– Przed ponownym użyciem naładować do pełna.

ŁADOWANIE, ROZŁADOWYWANIE, WYDAJNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

Akumulator Li-ion 8V jest produktem, którego pojemność wraz z upływem czasu i w miarę korzystania się zmniejsza. Prawidłowe korzystanie i odpowiednia pielęgnacja mogą wydłużyć jego żywotność.
Bateria zawsze należy ładować ładowarką dedykowaną pakietom Li-Ion o odpowiednich parametrach. Odłączyć od źródła zasilania, gdy się w pełni naładuje.
Nie rozładowywać prądem większym niż wskazanym w specyfikacji. Aby przedłużyć żywotność Akumulatora Li-ion 8V zapotrzebowanie prądowe powinno być dwukrotnie mniejsze niż wydajność prądowa pakietu.
Unikanie pełnego rozładowania oraz częste doładowywanie sprzyjają wydłużeniu żywotności Akumulator Li-ion 8V. Jednak po dłuższym okresie przechowywania baterii należy kilkukrotnie rozładować i naładować w celu zwiększenia wydajności.
Ładowanie i rozładowywanie mogą odbywać się w granicach temperatur wskazanych w ogólnych zasadach bezpieczeństwa. Wydajność Akumulatora Li-ion 8V będzie najwyższa w temperaturze optymalnej (ok. 20°C).

Uniwersalny Akumulator Li-ion 8V – UTYLIZACJA

Akumulatory Li-ion 8V są cennym materiałem poddawanym recyklingowi. Nie wolno wyrzucać ich do pojemnika na zwykłe odpady domowe ani spalać. Zużyte Akumulatory Li-ion 8V należy zapakować w sposób zapewniający izolację elektryczną i zostawić je w miejscach oznaczonych selektywną zbiórką baterii lub odesłać do producenta. Wszystkie akumulatory LiPower zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazanymi prawnie standardami.

Informacje dodatkowe

Pojemność

4400mAh, 10800mAh

Ładowarka

2A, brak