Akumulator Li-Ion 12V do dmuchanych kostiumów

259,00 479,00 

AKUMULATOR LI-ION 12V

DO DMUCHANYCH KOSTIUMÓW

Opis

Napięcie znamionowe: 10.8V
Napięcie ładowania: 12.6V
Zakres pracy: 12V-16.8V
Maksymalny prąd rozładowania: 20A
Maksymalny prąd ładowania: 2A
Moc: 216W
Zakres temperatur roboczych: -10°C – 50°C
Temperatura przechowywania: 0°C – 25°C
Złącze: 07
Wymiary: 50mm (10A) / 70mm (15A) x 72mm x 70mm
Dł. wyprowadzeń 70mm
Waga: 400g / 650g

Bateria jest również odpowiednia do aut dziecięcych i innych urządzeń zasilanych napięciem 12V

Akumulator Li-Ion 12V do dmuchanych kostiumów – OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Akumulator Li-Ion 12V do dmuchanych kostiumów misia nie do użytku przez dzieci, osoby z ograniczoną fizyczną, psychiczną lub umysłową zdolnością sensoryczną oraz osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Chyba że zostały odpowiednio poinstruowane lub są pod nadzorem osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Baterię do dmuchanych kostiumów misia przechowywać, transportować i instalować w warunkach nie narażających na upuszczenie, upadek, uderzenie w innych przedmiot lub przez inny przedmiot pod groźbą rozszczelnienia, pożaru lub wybuchu baterii.

Zabezpieczyć akumulator do dmuchanych kostiumów misia materiałami amortyzującymi chroniącymi przed wibracjami.

Akumulator zamiennik do dmuchanych kostiumów misia przechowywać, transportować i instalować w suchym miejscu z dala od substancji o właściwościach rozpuszczających (np. alkohol, rozpuszczalnik, oleje, substancje antykorozyjne) oraz chemikaliów mogących naruszyć strukturę zewnętrzną (np. detergenty).

Nie przechowywać, nie transportować i nie instalować akumulatora do dmuchanych kostiumów:

– w miejscach dostępnych dla dzieci.
– blisko przedmiotów ostrych, spiczastych, które naraziłyby pakiet na rozcięcie, nakłucie pakietu. Bateria do dmuchanych kostiumów misia w ten sposób uszkodzona może się zapalić lub wybuchnąć.
– w miejscach dostępnych dla zwierząt. Uszkodzone przez nie elementy izolacyjne narażają użytkownika na porażenie prądem.
– blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece oraz w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia. Nie wystawiać pakietu do dmuchanych kostiumów misia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie nagrzewać baterii do dmuchanych kostiumów misia ani nie wrzucać do ognia. Przegrzanie baterii do dmuchanych kostiumów misia grozi rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii do dmuchanych kostiumów misia.
– w miejscach wilgotnych lub narażonych na zalanie wodą (również deszcz i śnieg), gdyż zalanie może doprowadzić do porażenia prądem użytkownika oraz pożaru lub wybuchu baterii do dmuchanych kostiumów misia.

Nie korzystać, nie przechowywać i nie transportować baterii do dmuchanych kostiumów misia w warunkach, w których temperatura otoczenia jest niższa bądź wyższa od wskazanej bezpiecznej temperatury:
– rozładownie: -10°C – 50°C
– ładowanie: 15°C – 40°C
– przechowywanie: 0°C – 25°C

Akumulator do dmuchanych kostiumów misia przechowywany w temperaturze powyżej 70°C może się, rozszczelnić, zapalić się lub wybuchnąć.

Nie używać akumulatora do dmuchanych kostiumów misia, gdy widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, deformacje, wycieki, zmiany w kolorze, rdza bądź inne niepokojące zmiany. Grozi to przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem i wybuchem baterii do dmuchanych kostiumów misia. W przypadku zaobserwowania którychkolwiek ze zmian należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Akumulator do dmuchanych kostiumów misia można ładować jedynie ładowarką dedykowaną akumulatorom li-Ion o napięciu. Jej napięcie i natężenie prądu nie powinny być wyższe niż wskazane w danych technicznych. Użycie nieodpowiedniej ładowarki grozi przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii do dmuchanych kostiumów misia. W przypadku wystąpienia błędu ładowania, rozładowania lub innych anomalii związanych z pracą akumulatora do dmuchanych kostiumów należy zaprzestać jego używania i skontaktować się za sprzedawcą.

Nie łączyć ze sobą głównych terminali + i – za pomocą metalowych przedmiotów (nie zwierać).

Akumulatora do dmuchanych kostiumów misia nie wolno przechowywać, transportować czy instalować w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie terminali, a w konsekwencji przegrzanie, rozszczelnienie, pożar lub wybuch baterii do dmuchanych kostiumów misia.

Nie używać akumulatora do dmuchanych kostiumów misia w urządzeniach o parametrach jemu nieodpowiadających (wyższych).

Akumulatora zamiennika do dmuchanych kostiumów misia nie wolno rozcinać lub nakłuwać. Nie należy otwierać obudowy akumulatora do dmuchanych kostiumów misia, zdejmować jego warstw izolacyjnych, rozbierać na części ani w żaden sposób go modyfikować.

Nie należy łączyć ze sobą dwóch lub więcej akumulatorów do dmuchanych kostiumów misia.

Akumulatora do dmuchanych kostiumów misia nie należy przenosić trzymając za okablowanie.

W razie pożaru gasić gaśnicą proszkową.

W przypadku:

– dostania się do oczu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora do dmuchanych kostiumów misia należy bezzwłocznie przemyć oczy czystą bieżącą wodą unikając tarcia oraz udać się do lekarza. W przeciwnym razie substancje te mogą spowodować uszkodzenie gałek ocznych lub całkowitą utratę wzroku.
– kontaktu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora do dmuchanych kostiumów misia ze skórą należy zdjąć zabrudzone ubrania oraz dokładnie przemyć miejsca te pod bieżącą wodą (co najmniej 15 minut), gdyż kontakt z tymi substancjami grozi podrażnieniem, uszkodzeniem lub poparzeniem skóry. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
– przypadku połknięcia substancji wydobywających się z akumulatora zamiennika do dmuchanych kostiumów misia należy pić dużo mleka lub wody oraz skonsultować się z lekarzem.
– wydobywania się gazów z akumulatora do dmuchanych kostiumów misia, aby uniknąć wdychania. Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie lub je opuścić, gdyż substancje te są silnie drażniące. W przypadku znacznej inhalacji skontaktować się z lekarzem. Instalacja powinna zawsze przebiegać zgodnie z niniejszą instrukcją.

AKUMULATOR ZAMIENNIK DO DMUCHANYCH KOSTIUMÓW – TRANSPORT

W celu zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego transportu należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Wyjąć akumulatora zamiennik do dmuchanych kostiumów misia z urządzenia.
– Zapakować akumulator do dmuchanych kostiumów misia w sposób zapewniający izolację elektryczną, np. poprzez zaklejenie    terminali/złącz taśmą izolacyjną. Jest to konieczne również przy właściwej utylizacji zużytych akumulatorów do dmuchanych kostiumów misia.
– Zabezpieczyć pakiet do dmuchanych kostiumów misia poprzez zapakowanie owinięcie/obłożenie materiałami amortyzującymi i    zamknięcie w pudełku.
– Stosować się do właściwych przepisów krajowych oraz firm spedycyjnych. W razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą ds. transportu towarów niebezpiecznych.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Aby odpowiednio przygotować się do korzystania z akumulatora do dmuchanych kostiumów misia należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Sprawdzić wizualnie czy pakiet do dmuchanych kostiumów misia nie jest w żaden sposób uszkodzony.
– W razie niepewności w jakiejkolwiek kwestii skontaktować się ze sprzedawcą.
– Przed pierwszym użyciem akumulatora do dmuchanych kostiumów misia naładować go do pełna używając ładowarki dołączonej do dmuchanych kostiumów misia.

INSTALACJA I OBSŁUGA

W celu prawidłowej i bezpiecznej instalacji i obsługi należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Zapewnić dobrą wentylację i przepływ powietrza w miejscu instalacji. Nie instalować w miejscu zagrożonym wybuchem lub pożarem np. w pobliżu substancji łatwopalnych oraz z dala od źródeł ciepła.
– Sprawdzić kompatybilność złącz urządzenia i akumulatora do dmuchanych kostiumów misia oraz polaryzację
– Jeśli to możliwe wyjąć akumulator do dmuchanych kostiumów misia z urządzenia na czas, gdy nie jest on użytkowany.
– Poddać akumulator do dmuchanych kostiumów misia przeglądowi technicznemu co najmniej raz w roku.

Akumulator Li-Ion 12V do dmuchanych kostiumów – PRZECHOWYWANIE:

W celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania akumulatora do dmuchanych kostiumów misia należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Akumulator do dmuchanych kostiumów misia przechowywać w suchym, zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej.
– Baterię do dmuchanych kostiumów misia trzymać z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować przypadkowe zwarcie.
– Naładować do napięcia nominalnego i doładowywać co 6 miesięcy.
– Przed ponownym użyciem naładować do pełna.

ŁADOWANIE, ROZŁADOWYWANIE, WYDAJNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

Akumulator Li-Ion do dmuchanych kostiumów misia jest produktem, którego pojemność wraz z upływem czasu i w miarę korzystania się zmniejsza. Prawidłowe korzystanie i odpowiednia pielęgnacja mogą wydłużyć jego żywotność.
Bateria do dmuchanych kostiumów misia zawsze należy ładować ładowarką dedykowaną pakietom Li-Ion o odpowiednich parametrach. Odłączyć od źródła zasilania, gdy się w pełni naładuje.
Nie rozładowywać prądem większym niż wskazanym w specyfikacji. Aby przedłużyć żywotność baterii do dmuchanych kostiumów misia zapotrzebowanie prądowe powinno być dwukrotnie mniejsze niż wydajność prądowa akumulatora.
Unikanie pełnego rozładowania oraz częste doładowywanie sprzyjają wydłużeniu żywotności akumulatora do dmuchanych kostiumów misia. Jednak po dłuższym okresie przechowywania akumulator do dmuchanych kostiumów misia należy kilkukrotnie rozładować i naładować w celu zwiększenia wydajności.
Ładowanie i rozładowywanie mogą odbywać się w granicach temperatur wskazanych w ogólnych zasadach bezpieczeństwa. Wydajność akumulatora do dmuchanych kostiumów misia będzie najwyższa w temperaturze optymalnej (ok. 20°C).

Akumulator Li-Ion 12V do dmuchanych kostiumów – UTYLIZACJA

Akumulatory Li-Ion do dmuchanych kostiumów misia są cennym materiałem poddawanym recyklingowi. Nie wolno wyrzucać ich do pojemnika na zwykłe odpady domowe ani spalać. Zużyte baterie do dmuchanych kostiumów misia należy zapakować w sposób zapewniający izolację elektryczną. Można je zostawić w miejscach oznaczonych selektywną zbiórką baterii lub odesłać do producenta. Wszystkie akumulatory LiPower zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazanymi prawnie standardami.

Informacje dodatkowe

Pojemność

10Ah, 15Ah, 20Ah

Ładowarka

2A, 5A