Akumulator Li-Ion 36V do roweru i hulajnogi

630,00 1 480,00 

AKUMULATOR LI-ION 36V

DO ROWERU I HULAJNOGI

Opis

PARAMETRY:

Napięcie znamionowe: 36V
Napięcie ładowania: 42V
Zakres pracy: 30V – 42V
Maksymalny prąd rozładowania: 30A
Maksymalny prąd ładowania: 5A
Moc: 1080W
Zakres temperatur roboczych: -10°C – 50°C
Temperatura przechowywania: 0°C – 25°C
Wyprowadzenie główne*: XT30
Wyprowadzenie dodatkowe*: DC 12V 2.1mm x 5.5mm
Dł. wyprowadzeń*: 150mm i 150mm
  10Ah 15Ah 20Ah 25Ah
Wymiary*: 70mm x 220mm x 50mm 70mm 90mm 110mm
Waga: 1500g 2300g 3000g 3800g

OPIS:

Uniwersalny akumulator stworzony do zasilania np. rowerów elektrycznych, hulajnóg i wielu innych pojazdów elektrycznych.

Akumulator LiPower to:

  • większa wydajność i większa żywotność
  • szybsze ładowanie mniejsze wymiary
  • większa pojemność
  • łatwiejsza obsługa niższa waga

I CÓŻ CHCIEĆ WIĘCEJ?

Wszystkie akumulatory 36V są produkowane na zamówienie dlatego czas realizacji wynosi 5-10 dni roboczych.

*Parametry podane są dla standardowych modeli, ale istnieje możliwość modyfikacji. Akumulator inny niż standardowy jest wyceniany indywidualnie i nie podlega zwrotowi. W celu stworzenia pakietu niestandardowego prosimy o kontakt: info@lipower.pl

Akumulator Li-Ion 36V do roweru i hulajnogi – OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Akumulator Li-Ion 36V do roweru i hulajnogi nie do użytku przez dzieci, osoby z ograniczoną fizyczną, psychiczną lub umysłową zdolnością sensoryczną oraz osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Chyba że zostały odpowiednio poinstruowane lub są pod nadzorem osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Baterię do roweru, hulajnogi przechowywać, transportować i instalować w warunkach nie narażających na upuszczenie, upadek, uderzenie w innych przedmiot lub przez inny przedmiot pod groźbą rozszczelnienia, pożaru lub wybuchu baterii.

Zabezpieczyć akumulator do pojazdu akumulatorowego materiałami amortyzującymi chroniącymi przed wibracjami.

Akumulator do roweru, hulajnogi przechowywać, transportować i instalować w suchym miejscu z dala od substancji o właściwościach rozpuszczających (np. alkohol, rozpuszczalnik, oleje, substancje antykorozyjne) oraz chemikaliów mogących naruszyć strukturę zewnętrzną (np. detergenty).

Nie przechowywać, nie transportować i nie instalować akumulatora:

– w miejscach dostępnych dla dzieci.
– blisko przedmiotów ostrych, spiczastych, które naraziłyby pakiet na rozcięcie, nakłucie pakietu. Bateria do roweru, hulajnogi i auta dla dzieci w ten sposób uszkodzona może się zapalić lub wybuchnąć.
– w miejscach dostępnych dla zwierząt. Uszkodzone przez nie elementy izolacyjne narażają użytkownika na porażenie prądem.
– blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece oraz w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia. Nie wystawiać pakietu do pojazdu akumulatorowego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie nagrzewać baterii do roweru, hulajnogi ani nie wrzucać do ognia. Przegrzanie baterii grozi rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii do roweru, hulajnogi.
– w miejscach wilgotnych lub narażonych na zalanie wodą (również deszcz i śnieg), gdyż zalanie może doprowadzić do porażenia prądem użytkownika oraz pożaru lub wybuchu baterii do pojazdu akumulatorowego.

Nie korzystać, nie przechowywać i nie transportować baterii do roweru, hulajnogi w warunkach, w których temperatura otoczenia jest niższa bądź wyższa od wskazanej bezpiecznej temperatury:
– rozładownie: -10°C – 50°C
– ładowanie: 15°C – 40°C
– przechowywanie: 0°C – 25°C

Akumulator do pojazdu akumulatorowego przechowywany w temperaturze powyżej 70°C może się, rozszczelnić, zapalić się lub wybuchnąć.

Nie używać akumulatora do roweru, hulajnogi, gdy widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, deformacje, wycieki, zmiany w kolorze, rdza bądź inne niepokojące zmiany, gdyż grozi to przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem i wybuchem baterii do pojazdu akumulatorowego. W przypadku zaobserwowania którychkolwiek ze zmian należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Akumulator do roweru, hulajnogi ładować jedynie ładowarką dedykowaną akumulatorom li-Ion o napięciu i natężeniu prądu nie wyższym niż wskazany w danych technicznych akumulatora do pojazdu akumulatorowego. Użycie nieodpowiedniej ładowarki grozi przegrzaniem, rozszczelnieniem, pożarem lub wybuchem baterii do roweru, hulajnogi. W przypadku wystąpienia błędu ładowania, rozładowania lub innych anomalii związanych z pracą akumulatora do roweru, hulajnogi należy zaprzestać jego używania i skontaktować się za sprzedawcą.

Nie łączyć ze sobą głównych terminali + i – za pomocą metalowych przedmiotów (nie zwierać).

Akumulatora do pojazdu akumulatorowego nie wolno przechowywać, transportować czy instalować w pobliżu metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie terminali, a w konsekwencji przegrzanie, rozszczelnienie, pożar lub wybuch baterii do roweru, hulajnogi.

Nie używać akumulatora do pojazdu akumulatorowego w urządzeniach o parametrach jemu nieodpowiadających (wyższych).

Akumulatora do roweru, hulajnogi nie wolno rozcinać lub nakłuwać. Nie należy otwierać obudowy akumulatora do pojazdu akumulatorowego, zdejmować jego warstw izolacyjnych, rozbierać na części ani w żaden sposób go modyfikować.

Nie należy łączyć ze sobą dwóch lub więcej akumulatorów do pojazdu akumulatorowego.

Akumulatora do roweru, hulajnogi nie należy przenosić trzymając za okablowanie.

W razie pożaru gasić gaśnicą proszkową.

W przypadku:

– dostania się do oczu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora do roweru, hulajnogi należy bezzwłocznie przemyć oczy czystą bieżącą wodą unikając tarcia oraz udać się do lekarza. W przeciwnym razie substancje te mogą spowodować uszkodzenie gałek ocznych lub całkowitą utratę wzroku.
– kontaktu jakichkolwiek substancji wydobywających się z akumulatora do pojazdu akumulatorowego ze skórą należy zdjąć zabrudzone ubrania oraz dokładnie przemyć miejsca te pod bieżącą wodą (co najmniej 15 minut), gdyż kontakt z tymi substancjami grozi podrażnieniem, uszkodzeniem lub poparzeniem skóry. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
– przypadku połknięcia substancji wydobywających się z akumulatora do roweru, hulajnogi należy pić dużo mleka lub wody oraz skonsultować się z lekarzem.
– wydobywania się gazów z akumulatora do pojazdu akumulatorowego, aby uniknąć wdychania. Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie lub je opuścić, gdyż substancje te są silnie drażniące. W przypadku znacznej inhalacji skontaktować się z lekarzem. Instalacja powinna zawsze przebiegać zgodnie z niniejszą instrukcją.

TRANSPORT

W celu zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego transportu należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Wyjąć akumulatora zamiennik do roweru, hulajnogi z urządzenia.
– Zapakować akumulator do pojazdu akumulatorowegorzacza w sposób zapewniający izolację elektryczną, np. poprzez zaklejenie    terminali/złącz taśmą izolacyjną. Jest to konieczne również przy właściwej utylizacji zużytych akumulatorów do roweru, hulajnogi.
– Zabezpieczyć pakiet do pojazdu akumulatorowego poprzez zapakowanie owinięcie/obłożenie materiałami amortyzującymi i zamknięcie w pudełku.
– Stosować się do właściwych przepisów krajowych oraz firm spedycyjnych. W razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą ds. transportu towarów niebezpiecznych.

Akumulator Li-Ion 36V do roweru i hulajnogi – PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Aby odpowiednio przygotować się do korzystania z akumulatora do roweru, hulajnogi należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Sprawdzić wizualnie czy pakiet do pojazdu akumulatorowegorzacza nie jest w żaden sposób uszkodzony.
– W razie niepewności w jakiejkolwiek kwestii skontaktować się ze sprzedawcą.
– Przed pierwszym użyciem akumulatora do roweru, hulajnogi naładować go do pełna używając ładowarki dołączonej do pojazdu akumulatorowego.

INSTALACJA I OBSŁUGA

W celu prawidłowej i bezpiecznej instalacji i obsługi należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Zapewnić dobrą wentylację i przepływ powietrza w miejscu instalacji. Nie instalować w miejscu zagrożonym wybuchem lub pożarem np. w pobliżu substancji łatwopalnych oraz z dala od źródeł ciepła.
– Sprawdzić kompatybilność złącz urządzenia i akumulatora do roweru, hulajnogi i samochodu dla dzieci oraz polaryzację
– Jeśli to możliwe wyjąć akumulator do pojazdu akumulatorowego z urządzenia na czas, gdy nie jest on użytkowany.
– Poddać akumulator do roweru, hulajnogi przeglądowi technicznemu co najmniej raz w roku.

Akumulator Li-Ion 36V do roweru i hulajnogi – PRZECHOWYWANIE:

W celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania akumulatora do pojazdu akumulatorowegorzacza należy:
– Zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.
– Akumulator do roweru, hulajnogi i auta dla dzieci przechowywać w suchym, zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej.
– Baterię do pojazdu akumulatorowego trzymać z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować przypadkowe zwarcie.
– Naładować do napięcia nominalnego i doładowywać co 6 miesięcy.
– Przed ponownym użyciem naładować do pełna.

ŁADOWANIE, ROZŁADOWYWANIE, WYDAJNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

Akumulator Li-Ion do pojazdu akumulatorowego jest produktem, którego pojemność wraz z upływem czasu i w miarę korzystania się zmniejsza. Prawidłowe korzystanie i odpowiednia pielęgnacja mogą wydłużyć jego żywotność.
Bateria do roweru, hulajnogi zawsze należy ładować ładowarką dedykowaną pakietom Li-Ion o odpowiednich parametrach. Odłączyć od źródła zasilania, gdy się w pełni naładuje.
Nie rozładowywać prądem większym niż wskazanym w specyfikacji. Aby przedłużyć żywotność baterii do roweru, hulajnogi zapotrzebowanie prądowe powinno być dwukrotnie mniejsze niż wydajność prądowa akumulatora do pojazdu akumulatorowego.
Unikanie pełnego rozładowania oraz częste doładowywanie sprzyjają wydłużeniu żywotności akumulatora do roweru, hulajnogi. Jednak po dłuższym okresie przechowywania akumulator do pojazdu akumulatorowego należy kilkukrotnie rozładować i naładować w celu zwiększenia wydajności.
Ładowanie i rozładowywanie mogą odbywać się w granicach temperatur wskazanych w ogólnych zasadach bezpieczeństwa. Wydajność akumulatora do roweru, hulajnogi będzie najwyższa w temperaturze optymalnej (ok. 20°C).

Akumulator Li-Ion 36V do roweru i hulajnogi – UTYLIZACJA

Akumulatory Li-Ion do pojazdu akumulatorowego są cennym materiałem poddawanym recyklingowi. Nie wolno wyrzucać ich do pojemnika na zwykłe odpady domowe ani spalać. Zużyte baterie do roweru, hulajnogi należy zapakować w sposób zapewniający izolację elektryczną i zostawić je w miejscach oznaczonych selektywną zbiórką baterii lub odesłać do producenta. Wszystkie akumulatory Lipower zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazanymi prawnie standardami.

Informacje dodatkowe

Pojemność

10Ah, 15Ah, 20Ah, 25Ah

Ładowarka

2A, brak